لوگو امرداد

شکرخدا گودرزی

گفت‌و‌گو با کارگردان نمایش بیژن و منیژه

در روزهای پایانی اردیبهشت دل‌فریب برای گفت‌و‌گو با هنرمندی که دلباخته‌ی فرهنگ ایرانی‌ست و این را از آثارش می‌توان دری...

بارگذاری نوشتار بیشتر