لوگو امرداد

مهربان منشنی

26 اردیبهشت‌ماه سالگرد درگذشت کنشگر هازمان زرتشتی

مهربان منشنی(۱۲۸۱ – ۱۳۷۷ خورشیدی) مهربان شهریار منشنی در چهارم خوردادماه ۱۲۸۱ خورشیدی – برابر با شناسنامه...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد