لوگو امرداد

مهرگان

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد به خجستگی مهرگان، آیین آفرینگان‌خوانی از برای تندرستی برگزار کرد. به روال گذشته آیین آفر...

همراه با تقدیر از شرکت‌کنندگان مانتره

زرتشتیان شیراز روز مهر ایزد و مهرماه گاهشماری زرتشتی برابر با دهم مهرماه، آیین «مهرگان» را همراه با تقدیر از شرکت‌کنن...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد با برگزاری گهنبار آیین مهرگان را گرامی داشت. دهم مهر ماه 1401، برابر با مهرایزد و مهرم...

 انجمن زرتشتیان آلمان جشن مهرگان را در روز مهر از ماه مهر با شرکت گروه پرشماری از همکیشان زرتشتی ساکن آلمان همراه با ...

 انجمن زرتشتیان تهران گرامیداشت سپندینه آیین كهن مهرگان را یكشنبه 10 مهرماه 1401، برابر با مهرایزد و مهرماه 3760 زرتش...

آیین نیاکانی مهرگان با نیایش و اوستاخوانی موبدان در مرکز زرتشتیان لندن گرامی داشته شد. آیین جشن‌خوانی با اوستاخوانی د...

گرامیداشت کهن آیین مهرگان در کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) با برگزاری گهنبارخوانی و برپایی نمایشگاه کارها...

سروده‌ی دکتر رحیم تزری به فرخندگی جشن مهرگان 10 مهرماه

بخوان تو ز آیین دیرینه سال / که بر تو بود مهرگان نیک فال / چو این روز خرم فراخوان ماست / فروغی ز بستان برآید به جاست ...

فرهنگ و آیین ایرانی مهرگان در دبستان پسرانه جمشیدجم گرامی داشته شد. امروز شنبه 9 مهرماه 1401 خورشیدی در دبستان جمشیدج...

انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان در فرانسه، میزبان جشن مهرگان در پسین هنگام مهر روز و مهرماه با باشندگی گروه پرشمار از  ای...

بارگذاری نوشتار بیشتر