لوگو امرداد

موبد دکتر مهربان پولادی

فرنشین انجمن موبدان در پیامی به خجستگی شهریورگان، روز پدران و مردان نیک ایران‌زمین را گرامی داشت. پیام موبد دکتر مهر...

موبد دکتر مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان، در پیامی کارهای نیک روان‌شاد شهناز شهزادی را ارج نهاد و آرامش مینوی را ...

فرنشین انجمن موبدان در پیامی به خجستگی فروردینگان، فرارسیدن نخستین جشن ماهیانه را گرامی داشت. در متن پیام موبد دکتر ...

موبد دکتر مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان تهران از سخنرانان نشست رییس‌جمهور با نمایندگان ادیان توحیدی بود. نشست حج...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد