تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

میدیارم

آماده‌سازی برای برگزاری گهنبار کرمان

گهنبار، جشن دهشمندی و همازوری

گهنبار جشن دهش، دهشمندی، یاری‌رسانی و همازوری با یکدیگر است و باری دیگر زرتشتیان کرمان پیش از برگزاری این آیین کهن،…