تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

میراث فرهنگی

یادکرد صادق هدایت از کوه سپند نصف جهان

آتشگاه؛ این کوه با شکوه دور از دست

گمان کنیم نویسنده‌ی «اصفهان، نصف جهان» هنوز زنده است و در آینده، خواست (:قصد) سفر به اصفهان را دارد؛ به شهری که بی‌اعتنا…