لوگو امرداد

پارک شهر

باغ پرندگان پارک شهر تهران در نبود پرندگانش در سکوتی ژرف فرورفته و حال‌و‌هوای پیش را ندارد. بخشی از پارک شه...

 شهرداری منطقه‌ی 12 تهران با همکاری «پارک شهر» چندی است بخشی از فضای پارک را به نمایشگاه آکواری...

بارگذاری نوشتار بیشتر