لوگو امرداد

پارک مارکار

سپنتا نیکنام، فرنشین کمیسیون خدمات شهری یزد خبر داد:

فرنشین(:رییس) کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از ساخت «پارک مسافر» در محوطه‌ی پارک مارکار (پارک بزر...

بارگذاری نوشتار بیشتر