لوگو امرداد

پرسه همگانی

آیین پرسه همگانی و گرامیداشت یاد درگذشتگان به کوشش انجمن زرتشتیان کرمان برگزار شد. آیین اوستاخوانی را موبدان فرهنگ فل...

آیین گرامی داشت یاد درگذشتگان سال 1402 کرمان به کوشش انجمن زرتشتیان کرمان برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشت...

آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه با همکاری انجمن زرتشتیان یزد و انجمن موبدان در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود....

آیین پرسه اورمزد و تیرماه به یاد تازه‌درگذشتگان، هماروانان و جانسپاران راه میهن در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد. مو...

پرسه همگانی اورمزد و تیرماه زرتشتیان تهران امروز 29 خورداد ماه 1402 برابر با روز اورمزد و تیرماه 3761 زرتشتی در تالار...

بنا‌بر آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان یزد، آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در آرامگاه زرتشتیان یزد روز دوشنبه 29 خورداد ...

انجمن زرتشتیان تهران زمان برگزاری پرسه همگانی اورمزد و تیرماه 1402 را به آگاهی همکیشان رساند. برپایه آگاهی‌رسانی انجم...

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه سال 1402 خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود. این آیین در روز 29 خورداد ما...

گزارش تصویری

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیره ماه همانند سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا در آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع یزد برگزار شد...

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه، با باشندگی همکیشان در تالار ایرج انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد. در آیین پرسه همگان...

بارگذاری نوشتار بیشتر