لوگو امرداد

پرسه همگانی

آیین پرسه اورمزد و تیرماه به یاد تازه‌درگذشتگان، هماروانان و جانسپاران راه میهن در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد. مو...

پرسه همگانی اورمزد و تیرماه زرتشتیان تهران امروز 29 خورداد ماه 1402 برابر با روز اورمزد و تیرماه 3761 زرتشتی در تالار...

بنا‌بر آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان یزد، آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در آرامگاه زرتشتیان یزد روز دوشنبه 29 خورداد ...

انجمن زرتشتیان تهران زمان برگزاری پرسه همگانی اورمزد و تیرماه 1402 را به آگاهی همکیشان رساند. برپایه آگاهی‌رسانی انجم...

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه سال 1402 خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود. این آیین در روز 29 خورداد ما...

گزارش تصویری

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیره ماه همانند سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا در آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع یزد برگزار شد...

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه، با باشندگی همکیشان در تالار ایرج انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد. در آیین پرسه همگان...

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه، با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تالار ایرج برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن ...

آیین پرسه اورمزد و اسفندماه به یاد تازه درگذشتگان،‌ هماروانان و جانباختگان راه ایران‌‌زمین، در آرامگاه زرتشتیان یزد ب...

انجمن زرتشتیان تهران، آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه را در تالار ایرج برخط برگزار کرد. آیین پرسه همگانی اسفندماه ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد