لوگو امرداد

پسته

امروزه در میان قوم‌ها و ملت‌های گوناگون نام پسته با گویش‌هایی برابر با دستورهای زبانی هر یك از ملت‌ها رایج است و پسته...

بارگذاری نوشتار بیشتر