لوگو امرداد

گِشت مهر ایزد

آیین مهر ایزد، داد و دهش به یاد نیاکان و درگذشتگان در روستای زرتشتی‌نشین حسن‌آباد یزد برگزار شد. در جشن مهر ایزد، از ...

گزارش تصویری

گِشت مهر ایزد به یاد درگذشتگان در روستای زرتشتی‌نشین زین‌آباد از توابع شهرستان تفت یزد برگزار شد. زرتشتیان ...

گزارش تصویری از مبارکه یزد

گِشت مهر ایزد به یاد درگذشتگان در روستای زرتشتی‌نشین مبارکه‌ی یزد برگزار شد. زرتشتیان مبارکه‌ یزد، روز...

بارگذاری نوشتار بیشتر