لوگو امرداد

آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه در خانه نرگس برگزار می‌شود

8 34آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی میدیاریم‌گاه به نامگانه‌ی هماروانان بامداد و پسین دی به‌آذر روز در خانه نرگس برگزار می‌‌‌شود.
انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبارخوانی چهره میدیاریم‌گاه، گهنبار میانه‌ی زمستان را روز دی به‌آذر ایزد و دی ماه گاهشماری زرتشتی برابر با آدینه 9 دی‌ماه 1401 خورشیدی، در دو نوبت 9 بامداد و 15 در خانه نرگس برگزار می‌‌کند.

آفرینگان گهنبار به نامگانه روانشادان. ١-خداداد گشتاسب بزرگی چمی. شیرین جهانگیر بزرگی چمی. خدایار خداداد بزرگی چمی. مروارید اردشیر راد. اسفندیار جهانگیر بزرگی چمی. گوهر تیرانداز تیراندازی. شهریار رستم مهر. خداداد رستم مهر. رستم بندار. بهرام مهر بندار. ٢- كیخسرو اردشیر خدادادی مباركه. مهربانو بهرام بمان مباركه (خدادادی). كریمداد بهرام سلامتی. بانو استاد بهرام بهمردی. بهرام بمان مبارکه . شیرین کیخسرونامور. پریدخت بهرام سلامتی. بهرام اردشیر سلامتی. فیروزه اردشیر چمی. اردشیر خداداد مهر چمی. ٣- سرور آدر. مهربان سرور(مهربان نوش). نوذر آذر هخامنشی. كشور خداداد هخامنشی. مهربان نوذر هخامنشی. فرنگیس كیخسرو ظهراب. هرمزدیار مهربان هخامنشی. ٤- خداداد مهربان. مروارید بهرام. شیرین خسرو. خسرو مهربان. دولت اردشیر. گشتاسب مهربان. گوهر بهمرد. دولت بهرام كاوسی زین اباد. بهرام گشتاسب كاوسی زین اباد. اردشیر بهرام كاوسی زین اباد. فیروزه سروش. 5- خدابخش ترک. اورمزدیار خدابخش . گشتاسب بمان. بمان مهربان. خدارحم بامس. اردشیر خدارحم بامس . وهبیز خداداد. شیرین مهربان . بامس شاهویر . خدامراد بهرام بامس ظهرابیان. 6- موبد بهرام مهربان شمسی. ایراندخت شهریار وفاداری شریف‌آباد . مهربان خدامراد شمسی . شهریار یادگار وفاداری شریف‌آباد . شیرین اردشیر ولی. مروارید اردشیر خیری. بانو مهربان شمسی. فیروزه شهریار وفاداری شریف‌آبادی. ١-مانكجی لیمجی هوشنگ هاتریا. ٢- هرمزدیار جهانگیر مهرخداوندی زین‌آباد. جهانگیر هرمزدیار مهرخداوندی زین‌آباد. صنم خسرو. فرزانه هرمزدیار مهرخداوندی. فرشادمهربان فلاحتی. خداوند بهرام مهرخداوندی. بهرام خداوند مهرخداوندی. ٣- خرمن شهریار كسنویه‌ای. اورمزدیار بهرام كسنویه‌ای. سرور اورمزدیار كسنویه‌ای. دولت رستم شیرمردی جعفرآبادی. جهانگیر اردشیر نوشیروان جعفرآبادی. وهبیز خداداد شیر مردی جعفر‌آبادی. رستم خداداد شیرمردی جعفر‌آبادی. رشید خداداد شیر مردی جعفرآبادی. رستم وفادار نرسی‌آبادی. ٤- اردشیر تیرانداز بزرگی‌چم. بانو سروش بزر گی‌چم. ٥- گوهر خداداد جمشید. خدارحم خدامراد گوهری. ماهرخ خدامراد گوهری تفتی. فریبرز خدارحم گوهری راحت‌آباد . ٦- بهرام بمان چمی. رستم بهرام كیانی‌چمی. سهراب رستم كیانی‌چمی. خرمن شهریار خسرویانی. مهندس كامران فرامرز كیانی ‌چم. فیروزه بهرام مطربی چم. بانو رستم کیانی چم و از بهرت اشوی هما روانان خوانده می‌شود.

آیین گهنبار چَهره‌ی میدیارم (گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ)، گاه آفرینش جانوران و چارپایان است، هر ساله برپایه‌ی سالنمای خورشیدی از ۱۰ تا ۱۴ دی‌ماه برابر با مهر ایزد تا ورهرام ایزد در گاهشمار زرتشتی برگزار می‌شود. آیین‌های این گهنبار هم‌چون دیگر گهنبا‌رها در راستای هم‌افزایی و همازوری برگزارمی‌شود. در روستاهای زرتشتی‌نشین‏، هر روز با آوای نیایش در خانه‌ای سفره‌‌ی گهنبار گسترده و اشیا و خوراک‌هایی به نماد فروزه‌های اهورایی و آفرینش روی آن گذاشته می‌شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-07-12
امرداد