لوگو امرداد

آیین گهنبار میدیوشهم گاه در خانه نرگس برگزار می‌شود

گهنبار خانه نرگسانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار میدیوشهم را در روز ماه‌ایزد و تیرماه ۳۷۶۱ زرتشتی برابر با آدینه نهم تیر ۱۴۰۲ خورشیدی برگزار خواهد کرد.

دومین چهره‌ی گهنبار، میدیوشهم، به چم (:معنی) نیمه‌ی تابستان است. این آیین همراه با آفرینگان‌خوانی در خانه نرگس در دو نوبت برگزار می‌شود.

نوبت نخست  ساعت ۱۰ به نامگانه روانشادان:
1) بهرام شهريار، كتايون جمشيد، سلطان ماونداد، گشتاسب بهرام، دولت خداداد‌ رشيد، شاه‌جهان گشتاسب‌ قبادزاده، كتايون رستم‌موحد‌‌‌ شهرياری و فرنگیس شاه‌جهان قبادزاده.
2) خداداد اردشير‌ خدادادی‌ مباركه، فيروزه جمشید‌ خدابخش، خدابخش خداداد‌ خدادادی‌ مبارکه‌، فيروزه اورمزديار‌ خورسند، خداداد اردشير‌ ويرابی، سهراب رستم‌ لوک يزدی، کیخسرو نامدار مهدی‌آباد.
3) تيرانداز رستم، تيرانداز اردشير‌ تيراندازی‌ حسينی، فيروزه خداداد مهربانی ذين‌آبادی، اردشير تيرانداز‌ تيراندازی، جمشيد تيرانداز‌ تيراندازی، كيخسرو تيرانداز‌ تيراندازی، شهريار تيرانداز‌ تيراندازی و رستم كيخسرو‌ تيراندازی.
4) رستم هرمزديار‌ محمدآبادی، اردشير رستم‌ هرمزديار محمدآبادی، مهربانو خسرو‌ محمدآبادی، سروش اردشيربمان‌ محمدآبادی، بانو رستم‌ محمدآبادی، اردشير رستم‌‌سرخاب‌ محمدآبادی، خدابخش بمان‌ محمدآبادی، ماهرخ سروش‌ محمدآبادی، بانو خدابخش‌ محمدآبادی، كيخسرو خداداد خسرويانی رحمت‌آبادی و دولت خدابخش‌ هرمزدی.
5) افلاطون خدايار‌ خداياری، خدارحم خداداد‌ رشيد‌فرامرزی، سلطان رستم‌ فرامرزی (بهرام‌شهرياری)، پريزاد خدارحم‌ رشيد‌ فرامرزی (فرشيد)، فريدون رستم‌ فرشيد، مرواريد خدارحم‌ رشيد فرامرزی (گشتاسبی)، سهراب گشتاسبی، فرخنده اردشير‌ تيراندازی.
6) اردشير مهربان‌ بامسيان، مهربان بامس‌ بامسيان، فرنگيس مهربان‌ رستمی، كيخسرو مهربان‌ رستمی و گوهر‌بانو شابهرام‌ مهر‌رستمی.
7) آدر‌ مهربان، مهربانو سروش، كشور خداداد، نوذر آدر، سرور آرستم، رستم خداداد، پريدخت رستم‌ معدن و كيخسرو نوذر‌هخامنشی.
نوبت دوم ساعت ۱۶ به نامگانه روانشادان:
1) جان‌باخته زنده روان كيخسرو كيخسروی، شا‌سلطان بهرام‌ خيرآبادی، بانو بهرام‌ خيرآبادی و گوهر وفادار جوانمرد‌ تفتی.
2) وفادار اردشير اورمزديار راحت‌آبادی، سرور دينيار‌ مرزبان راحت‌آبادی، وفادار جهانگير‌ بابكان، سرور مهربان‌ خاوری‌ تفتی، شهمردان وفادار‌ فرهی‌فر، بمان وفادار‌ فرهی‌فر، سيمين‌دخت اورمزديار‌ كامران، خسرو  وفادار‌ فرهی‌فر و ایران مهربان‌ کاوسی.
3) شيرين گشتاسب‌ خسرويانی (استاد)، خداداد اورمزديار خسرويانی‌پور، مهربان اردشير استاد، خورشيد‌بانو خداداد ‌خسرويانی (استاد)، فرهنگ موبد فريدون شهزادی، موبد فريدون موبد خدامراد شهزادی، همايون خداداد خسرويانی‌پور و كيخسرو شهريار باستانی‌ اله‌آبادی.
4) اسفنديار شهريار‌ نوشيروانی، موبد اردشير موبد هرمزديار آذر‌گشسب، دولت هرمزديار‌ آذری. پريدخت موبد جمشيد جمشيدی، مهندس بهمن موبد جمشيد جمشيدی، دكتر كيخسرو موبد جمشيد جمشيدی. مهندس فريبرز موبد اردشير آذر‌گشسب و بهرام موبد جمشيد جمشيدی.
5) خدابخش رستم، اردشير خدابخش، گل بهرام، كيخسرو رستم، شيرين خدابخش راحت‌آبادی، وفادار كيخسرو راحت‌آبادی و گوهر وفادار جوانمرد.
6) فریدون اردشیر‌تفتی، پرویز اسفندیار، کشور دینیار‌مرزبان، اختر فریدون‌ماهی تفتی، خسرو‌پرویز ‌نمیریان، اردشیر اسفندیار‌ نمیرانیان، شاه‌فریدون اسفندیار نمیرانیان، بانو خسرو نمیرانیان، شاه‌جهان پرویز فرهنگ و جمشید پرویز نمیریان.
7) از بهرت اشوی هماروانان.

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-12-05