لوگو امرداد
پیام موبد اردشیر خورشیدیان به فراخور جشن زایش اشوزرتشت

اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی

2020 03 24 jpgپیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم میهنان محترم، ایران دوستان گرامی به ویژه همکیشان ارجمند در هرکجای جهان که به سر می‌برند، شادباش گفته، سالی سرشار از تندرستی، امید و بهروزی برای همگان از درگاه اهورمزدا، آرزو کنم.

پیام شادباش که در بالا خواندید بخشی از نوشتار موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان، به فراخور ششم فروردین‌ماه روز زایش اشوزرتشت، پیامبر ایرانی است. متن کامل نوشتار در ادامه آمده است:

به خشنودی اهورمزدا

اشوزرتشت پیام آور ایرانی        –        گاتها کتاب آسمانی

اندیشه نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک   –    راه در جهان یکی و آن راستی است

اَشِم وُهـو، وَهیشتَـم، اَستی …           –     یَتا اَهوُ وَئیریوُ، اَثا رَتوش اَشادچیت، هَچا…

پیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم میهنان محترم، ایران دوستان گرامی به ویژه همکیشان ارجمند در هرکجای جهان که به سر می‌برند، شادباش گفته، سالی سرشار از تندرستی، امید و بهروزی برای همگان از درگاه اهورمزدا، آرزو کنم.
آخرین دانش روز، که درازای آن به بیش از دویست سال نمی رسد، ثابت کرده است که « بزرگ ترین، دقیق‌ترین، غیرقابل دستکاری ترین کتاب آسمانی جهان، طبیعت است». « هرچه را که خداوند آفریده، برآن قوانینی حاکم کرده است که چهار ویژگی بنیادین : 1- جهان شمول 2- همواره یکسان 3- غیرقابل تغییر و 4- بی نهایت دقیق دارد». «زبان خداوند زبان علم است و هیچ اتفاق غیرعلمی در جهان هستی حادث نمی شود». « چون انسان از توانایی لایزال اندیشیدن برخوردار شده است. افرادی که « دانشمندان و فیلسوفان نامیده می شوند، توانسته و می توانند که با پژوهش و پشتکار شبانه روزی خود، آفریده هاو قوانین حاکم بر طبیعت را «کشف» کرده، با ابداع روش ها و اختراع ابزار گوناگون و انجام آزمون و خطا، راه های استخراج و بهره گیری « نیــک و همچنین بــد» از آنها را آموخته، به دیگران بیاموزانند… که چنانچه ما زرتشتیان، برپایه همین چند اصل علمی و کارشناسی بالا، به پیام های اندیشه برانگیز پیامبرمان اشوزرتشت که نزدیک به چهار هزارسال پیش، در قالب اشعار پرمغز عرفانی، در کتاب خود «گاتاها» فشرده کرده است، بنگریم_ همچون، اهورا (هستی بخش) یکتا و بی همتا بوده، آفریننده تمام اجزای طبیعت چه بخش گیتوی و چه مینوی می‌باشد و هرچه آفریده، لازم و ملزوم یکدیگر و نیک است. هستی بخش، مزدا (اَبَردانا) می‌باشد و دانایی همانند نور و گرما در تمام هستی در جریان است… خداوند یکتا و بی همتا، تمام هستی را برپایه قانون اشا (عشق) آفریده و برپایه کنش و واکنش «دو گوهر همزاد و متضاد» به حرکت وا می دارد و رویش و زایش و پویش می بخشد… و هیچ پدیده ای، بیرون قانون اشا در جهان حادث نمی شود… اهورامزدا، انسان را با بخشش دو نیروی لایزال خرد( عقل) و وجدان(دین) از دیگر آفریده های خود برتر و اشرف مخلوقات نموده و آزاد آفریده که قوانین اشای حاکم بر هستی را کشف کرده، با اراده و اختیار خود، آفریننده اخلاق و سازنده سرنوشت نیک و بـد زندگانی گیتوی و مینوی فردی و اجتماعی خود، از سطح خورد خانواده تا کلان جامعه جهانی باشد…. فرشته و شیطان، هیچ یک، وجود خارجی نداشته و تنها در «مَن( Mind یا اندیشه انسان)» است که هستی می‌گیرد… انسان محور همه کارهای نیـک و بــد در جهان است. «انسان‌های سپنته من »، مردم را به سوی راستی و نیکی و جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی رهنمون می گردند. و « انسان‌های  انگره من»، مردم را بسوی دروغ و بدی و جهان را بسوی پس رفت و ویرانی رهنمون می‌باشند…  دروغ، بزرگترین دشمن انسان است. و تنها درصورتی که انسان‌ها بزرگترین خویشکاری( تکلیف آگاهانه) خود را مبارزه با دروغ قرار دهند، می‌توان این پدیده شوم و بی عدالتی(بیداد) برخواسته از آن را در جهان ریشه کن نمود. ووو….که تاکنون بگونه دو نوشتار به نام های «شگفتی های اندیشه های اشوزرتشت» و «اندیشه های فرامدرنیسم اشوزرتشت» در وزین نامه امرداد و دیگر نوشتارم به چاپ رسیده است در می یابیم. که درست است که اشوزرتشت، از دانش ستاره شناسی، پزشکی و فلسفه زمان خود، برخوردار بوده. ولی بی هیچوجه نمی توان باور کرد که خود توانسته باشد که همچون دانشمندان و فلاسفه، با اندیشیدن و آزمون و خطا، به این همه حقایق موجود در جهان هستی پی برده و به این اندازه از باورهای علمی وکارشناسی انسان ساز و انسانیت گستر که در کتاب آسمانی خود گاتاها در راستای درمان مشکلات روان کل آفرینش آمده در بند یک یسنا 29، دریافته و به جهانیان پیشکش کرده است، رسیده باشد. که بی‌تردید پیامبرمان اشوزرتشت، بایستی بنا به شهادت خودشان در بندهای متعدد گاتاها، پس از همپرسگی با «اهورامزدا خداوند یکتا و بی همتا و الهام گرفتن از او»، به کشف و  درک و فهم اینهمه حقایق ریشه‌ای رسیده باشد. که ما علمیون امروزی، به سفارش پیامبرمان، با اندیشه روشنِ مجهز شده به آخرین دانش روز، مورد پژوهش قرار می‌دهیم. تمام پیام های کتاب گاتاها، را بی کم و کاست، بهترین دانش مزدا داده (رزشتیا، چیستیا، مزده داتیا) دانسته، در مراسم سدره پوشی، دست در دست موبد، به « آسمانی بودن کتاب گاتهای اشوزرتشت» اقرار کرده، دین مان را دین اهورامزدا و آورده اشوزرتشت پیامبر دانسته، پیمان دین می بندیم. چنان به بکر و تازه و به روز بودن آموزش های پیامبرمان ایمان داریم که با باور دانشمندان اوستاشناس هماهنگ هستیم که تمام آموزش‌های پیامبرمان اشوزرتشت، در دامنه دانش دین «که کارش وجدان پروری از راه خردورزی به آرمان هرچه بیشتر آموزش دادن انسانیت و اخلاق نیکو به جهانیان،برای نجات جهان می باشد.»، «بنیان گذار حکمت نخستین» و  از «نخستین آموزگاران اخلاق مدرن» می باشند.
درپایان در جایگاه عضو و رییس انجمن موبدان تهران، که مسئولیت نگاهبانی از اصول دین مزدیسنی اشوزرتشت (گاتیک) و فروع ( هاتیک وداتیک) آیین و فرهنگ کیش زرتشتی را در چارچوب اساسنامه و قانون به عهده دارد. از همگی شما بهدینان ارجمند، به ویژه جوانان گرامی که آینده سازان جامعه به ظاهر کوچک و به معنی بزرگ ما زرتشتیان می باشید، درخواست یاری دارم که بیش از پیش به دانش دین مجهز گشته، هشیار و بیدار باشید که بتوانیم در برابر هر فرد حقیقی یا حقوقی، که آگاهانه یا نآآگاهانه، دین زرتشتی را ابزاری برای ثروت اندوزی و شهرت طلبی خود کرده،« پیام آور بزرگ مان اشوزرتشت را ، فیلسوف یا دانشمند به دیگران معرفی می کند». «گاتاها کتاب آسمانی ما زرتشتیان را کتابی در اندازه اندرزنامه یا اشعار شاعران و باورهای فیلسوفان، پایین می آورد». « به این بهانه نابخردانه که چون همگی ما انسان ها از توانایی خرد برخوردار هستیم و آزادی کامل داریم که پس از پذیرش دین زرتشتی نیز تنها اندیشه و گفتار و کردار خود را به ستاییم و به وحدت مدیریت جامعه احترام نگذارده، هر اندیشه ای را که به سود خود و هموندان مان تشخیص دادیم، را حتی اگر مخالف اصول کیش زرتشتی که در هنگام سدره پوشی، پذیرفته ایم، نیز باشد را به حساب باورهای راستین کیش زرتشتی به بهانه فَرشَکرد، به مرحله اجراء بگذارند. نخست از اصول دین و آیین و فرهنگ اهورایی زرتشتی مان برپایه آخرین دانش روز دفاع کنیم و این دین سازان را از مشکلات عدیده ای که دین بازی شان، در هازمان ما زرتشتیان پدید آورده، آگاه سازیم. و اگر به راستی گوش شنوایی نیافتیم، باتمام توان، انجمن موبدان خودمان را یاری رسانیم که بتوانیم با همازوری و هم افزایی، در برابر آنها در چارچوب قانون، بایستیم. ایدون باد.  ایدون ترج باد.

تن تان سالم و پرتوان، خردتان دانا و پویا، وجدانتان هشیار و بیدار باد

موبد دکتر اردشیرخورشیدیان

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

2 پاسخ

  1. درود و آفرين بر موبد دانشمند آقاي دكتر خورشيديان. زادروز زرتشت پيام آور باستاني ايران را شادباش گفته و براي موبدان گرامي و زرتشتيان جهان تندرستي و شادي آرزومندم. اهورامزدا داناي بيكران است و انسان تنها توانسته بخش كوچكي از دانش بيكران هستي را كشف و استفاده كند. از آنجا كه علم بشر همواره در حال افزايش و تغيير است، آيا دين انسان نيز همواره در حال افزايش و تغيير خواهد بود؟

  2. درودي به بلنداي فروهر پاك اشوزرتشت و فر ايران زمين به شما و ديگر فرزانگاني كه اين نوشتار علمي و تخصصي مرا به دقت مطالعه فرموده، مرا از نظرات خود آشنا مَي فرمايند،.
    از آنجا كه پرسش گر گرامي جناب آقاي دكتر مهران سپهري مَي باشند كه خود داراي درجه دكترا در يكي از رشته هاي تخصصي علوم عقلي ( دکترای مهندسی صنایع از استنفورد (۱۹۸۱)کارشناسی ارشد تحقیق عملیات از MIT آمریکا (۱۹۸۷)و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۷۷) بوده، سالها داوطلبانه زير نظر اينجانب در جايگاه پزشك متخصص و موبدپژوهشگر علمي و تخصصي در بخش فلسفي دين و مذهب و آئين و فرهنگ زرتشتي و همچنين رئيس انجمن موبدان تهران، درس خوانده، كتاب هاي مرا مطالعه فرموده، پس از گذرانيدن آزمون هاي بايسته كه “”” اينجانب در يافته ام كه تمام “علوم اعتقادي ” ايشان در مورد دين و آيين و فرهنگ زرتشتي به
    ” اعتقادات علمي ” تبديل گرديده، نزديك به شش ماه پيش، پس از مطالعه و امضاء كردن پيمان نامه سخنران ديني، قانونا و رسما از سوي انجمن موبدان تهران كه بالاترين ارگان قانوني و رسمي اداره كننده امور مينوي جامعه زرتشتيان مَي باشد، به گرامي انجمن زرتشتيان تهران معرفي شده اند-
    ديشب بيش از دوساعت گفتگوي تخصصي ، از ايشان درخواست كردم كه بزرگواري كرده، *خود پاسخ علمي، كارشناسي و تخصصي خود را در پاسخ به پرسشي كه در اينجا فرموده اند، نوشته براي تارنماي امرداد بفرستند.* كه خوشبختانه با اينكه در خارج از كشور در كار تدريس در دانشگاه مَي باشند، درخواست مرا پذيرفته، قول دادند كه تا چند روز ديگر پاسخ علمي تخصصي و كارشناسي خود را به تارنماي امرداد خواهند فرستاد.
    در پناه اهورامزدا : موبد دكتر اردشير خورشيديان ٩٩.٠١.٠٨

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-24