لوگو امرداد

گهنبار میدیاریم گاه، دو نوبت در خانه نرگس برگزار می‌شود

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران چهره میدیاریم گاه در خانه نرگس برگزار می‌کندانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، دو نوبت، پنجمین چهره‌ی گهنبار سال را گرامی می‌دارد.

گهنبارچهره‌ی میدیارم گاه، روز ورهرام ایزد و دی‌ماه برابر با آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی ساعت 10 بامداد و 15 در مكان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، خانه نرگس، برگزار می‌شود.

ساعت ده بامداد آفرینگان‌خوانی گهنبار بنامگانه روانشادان خوانده می‌شود:

  ١-بهرام مهربان شمسی، ایراندخت شهریار وفاداری شریف‌آباد، مهربان خدامراد شمسی، شهریار یادگار وفاداری شریف‌آباد، شیرین اردشیر ولی، مروارید اردشیر خیری، بانو مهربان شمسی، فیروزه شهریار وفادارِ شریف‌آبادی

 ٢- خداداد مهربان، مروارید بهرام، شیرین خسرو مهربان، دولت اردشیر، گشتاسب مهربان، گوهر بهمرد، دولت بهرام كاوسی ‌زین‌آباد، بهرام گشتاسب كاوسی زین‌آباد، اردشیر بهرام كاوسی زین‌آباد، فیروزه سروش.

٣-كیخسرو اردشیر خدادادی مباركه. مهربانو بهرام بمان مباركه (خدادادی). مروارید بهرام بمان مباركه (سلامتی)، كریمداد بهرام سلامتی، بانو استاد بهرام بهمردی، بهرام بمان مباركه، شیرین كیخسرو، پریدخت بهرام سلامتی، بهرام اردشیر سلامتی، فیروزه اردشیر چمی، اردشیر خداداد مهرچمی

٤- خداداد گشتاسب بزرگی‌چمی، شیرین جهانگیر بزرگی‌ چمی، خدایار خداداد بزرگی چمی، مروارید اردشیر راد، اسفندیار جهانگیر بزرگی چمی، گوهر تیرانداز تیراندازی، شهریار رستم مهر، خداداد رستم مهر، رستم بندار، بهرام مهر بندار

٥-سرور آدر، مهربان سرور (مهربان نوش)، نوذر آذر هخامنشی، كشور خداداد هخامنشی، مهربان نوذر هخامنشی، فرنگیس كیخسرو ظهراب، هرمزدیار مهربان هخامنشی

 

آفرینگان خوانی گهنبار ساعت 15 آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی بنامگانه روانشادانی که نامشان در دنبال آمده است خوانده می‌شود:

 ١- مانكجی لیمجی هوشنگ هاتریا

 ٢- گوهر خداداد جمشید، خدارحم خدامراد گوهری، ماهرخ خدامراد گوهری تفتی

٣- بهرام بمان چمی، رستم بهرام كیانی چمی، سهراب رستم كیانی چمی، خرمن شهریار خسرویانی، مهندس كامران فرامرز كیانی‌ جم، فیروزه بهرام مطربی چم

 ٤- اردشیر تیرانداز بزرگی چم، بانو سروش بزرگی چم

 ٥- هرمزدیار جهانگیر مهرخداوند زین‌آباد. جهانگیر هرمزدیار مهرخداوندی زین‌آباد، صنم خسرو، فرزانه هرمزدیار مهر خداوندی، فرشید مهربان فلاحتی، خداوند بهرام مهرخداوندی، بهرام خداوند مهرخداوندی

 ٦- خرمن شهریار كسنویه‌ای، اورمزدیار بهرام كسنویه‌ای، سرور اورمزدیار كسنویه‌ای، دولت رستم شیرمردی جعفرآبادی، جهانگیر اردشیر نوشیروان جعفرآبادی، وهبیز خداداد شیرمردی جعفرآبادی، رستم خداداد شیر مردی جعفرآبادی، رشید خداداد شیرمردی جعفرآبادی، رستم وفادار نرسی‌آبادی

 ۷- از بهرت اشوی هماروانان.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-24