تارنمای خبری امرداد
مرور رده

مردم

آبادزردشت کجاست؟

نی­ریز شهری باستانی در خاور استان فارس است که دومین شهر استان از نظر بزرگی بوده و جمعیتی بیش از 120.000  تن دارد. نام…