تارنمای خبری امرداد
مرور رده

رویداد

در امرداد 445 چاپ شده است

ایرانی شاهنامه‌خوان است

با آن که دهه‌هاست کوشش‌های ارزنده‌ای برای به‌دست دادن ویرایشی علمی از شاهنامه انجام شده است، شاید هنوز متنی از شاهنامه…
در امرداد 445 چاپ شده است

مهرگان در ایرانشهر

مهرگان را باید در کنار جشن بزرگ نوروز گذاشت تا دریافت ایرانیان چگونه به هستی و جهان می‌نگریستند و آیین‌هایی برای…
امرداد 445 چاپ شد

مهرگان در ایرانشهر

شماره‌ی 445 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «مهرگان در ایرانشهر» در هشت رویه منتشر شد. سخن نخست چهارصد و چهل‌و‌پنجمین…