لوگو امرداد

آتشكده

چهارتاقی‌های ایران (19)

مهرازی (:معماری) ایران در روزگار ساسانیان، سرشار از نشانه‌های نوآورانه است. آن مهرازی پیوندی ناگسستنی با عناصر فرهنگی...

 غبار فراموشی بر تنِ آتشکده‌ی ساسانی روستای «سیاه سیاه میلَگه باباخان» در شهرستان شاه آباد (اسل...

بارگذاری نوشتار بیشتر