لوگو امرداد

آرامگاه یعقوب لیث صفاری

گزارش یک آگاه بومی

خبر فروریختن دیوار آرامگاه یعقوب لیث صفاری در روزهای پایانی امردادماه 1398 خورشیدی که در زمان انجام مرمت سازه رخ داد ...

بارگذاری نوشتار بیشتر