لوگو امرداد

آیین خاکسپاری

روانشاد شاهرخ سلامتی‌شریف‌آباد، با باشندگی پرشمار زرتشتیان در آرامگاه قصر فیروزه تهران برای همیشه آرام گرفت. بنابر گز...

فردوس کاویانی با بدرقه دوستانش در آرامگاه قصر فیروزه تهران آرام گرفت. آیین خاکسپاری فردوس کاویانی هنرمند پیشکسوت کشور...

بدرود با فردوس کاویانی، بازیگر پیشکسوت، با همراهی پرشمار یاران و دوستدارانش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. این مرا...

با هماهنگی خانواده شادروان فردوس کاویانی برای آیین خاکسپاری در قصرفیروزه، سرویس خدمات جابجایی از مسیرهای خانه‌ی هنرمن...

بدرود با پیکر زنده‌یاد فردوس کاویانی، سه‌شنبه ۱۱ مهر ماه از برابر خانه هنرمندان ایران و آیین خاکسپاری این هنرمند زرتش...

آیین خاکسپاری زنده‌یاد فرهیخته دکتر ماه‌بانو تاتا، مادر علم آمار ایران، با باشندگی گروه پرشماری از زرتشتیان، رییس، اس...

آیین خاکسپاری روانشاد شهناز شهزادی، با باشندگی گروه پرشماری از همکیشان در آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع برگزار شد. چها...

آیین خاکسپاری روانشاد گلرخ مهری، دوم اردیبهشت‌ماه 1402 در قصرفیروزه آرامگاه زرتشتیان تهران برگزار شد. روانشاد گلرخ مه...

آیین خاکسپاری روانشاد اسفندیار بهمن مرادیان، پیشکسوت فرهنگی و کنشگر هازمان زرتشتی در آرامگاه قصر فیروزه برگزار شد. گر...

آیین خاکسپاری روانشاد هرمز نامدار فیروزمند، هموند پیشین انجمن زرتشتیان تهران و انجمن زرتشتیان تفت‌ و توابع مقیم تهران...

بارگذاری نوشتار بیشتر