لوگو امرداد

آیین خاکسپاری

آیین خاکسپاری زنده‌یاد فرهیخته دکتر ماه‌بانو تاتا، مادر علم آمار ایران، با باشندگی گروه پرشماری از زرتشتیان، رییس، اس...

آیین خاکسپاری روانشاد شهناز شهزادی، با باشندگی گروه پرشماری از همکیشان در آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع برگزار شد. چها...

آیین خاکسپاری روانشاد گلرخ مهری، دوم اردیبهشت‌ماه 1402 در قصرفیروزه آرامگاه زرتشتیان تهران برگزار شد. روانشاد گلرخ مه...

آیین خاکسپاری روانشاد اسفندیار بهمن مرادیان، پیشکسوت فرهنگی و کنشگر هازمان زرتشتی در آرامگاه قصر فیروزه برگزار شد. گر...

آیین خاکسپاری روانشاد هرمز نامدار فیروزمند، هموند پیشین انجمن زرتشتیان تهران و انجمن زرتشتیان تفت‌ و توابع مقیم تهران...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد