لوگو امرداد

افشین نمیرانیان

افشین نمیرانیان در برنامه دانش‌ و دانشوری:

کانون دانشجویان زرتشتی سومین نشست از سلسله سخنرانی دانش ودانشوری با درون مایه‌ی تاریخ علم را ۱۲ امردادماه ۱۳۹۶ خ...

دومین نشست «دانش و دانشوری»

دومین نشست از سلسله برنامه‌های «دانش و دانشوری» با سخرانی افشین نمیرانیان، هموند هیات‌علمی دانش...

کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می کند

دومین نشست از سلسله سخنرانی‌های دانش و دانشوری پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه از سوی کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می&z...

بارگذاری نوشتار بیشتر