لوگو امرداد

انجمن افراز

همایش اسفندگان، بزرگداشت زن و زمین در فرهنگ ایرانی و سپاس‌داری شاعر ملی، توران شهریاری به کوشش انجمن فرهنگی افراز و ی...

جشن تیرگان و یادبود حماسه‌ی آرش به کوشش انجمن فرهنگی افراز دوشنبه 10 تیرماه خورشیدی برابر با روز تیرایزد از ماه ...

انجمن افراز برگزار کرد

تداوم باورها و تداعی نمادهای تمدن ایلام در جغرافیای تاریخی امروزین آن در نشست پژوهشی انجمن افراز بررسی شد. فرشید ...

بارگذاری نوشتار بیشتر