لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان نصرت آباد

زرتشتیان نصرت‌آباد آیین‌گهنبارخوانی میانه‌ی بهار را در دومین روز چهره برگزار کردند. آیین گهنبار میدیوزرم‌گاه با آفری...

پروانه فعالیت گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد یزد برای مدت سه سال صادر شد. پروانه فعالیت گردش دوازدهم انجمن زرت...

جشن زادروز و پیامبری اشوزرتشت مهر اسپنتمان در میان زرتشتیان نصرت‌آباد با آیین جَشَن‌خوانی و سپاسداشت آتشبند درمهر برگ...

انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد آیین گهنبار پایان سال را به یاد هماروانان با همازوری همکیشان برگزار کرد. آیین آفرینگان‌خوانی...

آیین سده، جشن پیدایش آتش با باشندگی همکیشان، در مجتمع فرهنگی ورزشی زرتشتیان نصرت‌آباد برگزار شد. با هماهنگی انجمن زرت...

زرتشتیان نصرت‌آباد با برگزاری آیین گهنبار در آتشکده، سالروز درگذشت اشوزرتشت مهر اسپنتمان را گرامی داشتند. از بامداد پ...

زرتشتیان نصرت‌آباد شب دیرپای چله را با گردهمایی در مجموعه آتشکده جشن گرفتند. جشن شب چله با نیک‌اندیشی خانواده رستم فل...

در پی فرسودگی لوله‌ی گاز و نشت گاز، آشپزخانه قدیمی درمهر نصرت‌آباد دچار آتش‌سوزی شد. به گزارش انجمن زرتشتیان نصرت‌آبا...

آیین‌گهنبارخوانی دومین گهنبار سال در دومین روز از چهره به روال هرسال با نیک‌اندیشی خانواده روانشاد سیمین‌دخت نمیرانیا...

انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد آیین گهنبار میانه‌ی بهار را به یاد هماروانان با همازوری همکیشان برگزار کرد. آیین گهنبارخوانی...

بارگذاری نوشتار بیشتر