لوگو امرداد

اینستاگرام امرداد

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در یزد، 29 خوردادماه از اینستاگرام امرداد، پخش زنده می‌شود. پخش زنده‌ی آیین پرسه‌ی ه...

همراه با سپاسداری از نوداشجویان

اینستاگرام هفته‌نامه امرداد پخش زنده آیین گهنبار چهره میدیاریم‌ گاه را از خانه نرگس همرسانی می‌کند. انجمن زرتشتیان تف...

آیین ‌جشن‌خوانی درگذشت اشوزرتشت، پیامبر ایرانی، از تهران و یزد در رویه‌ی اینستاگرام امرداد پخش زنده می‌شود. اینستاگرا...

کمیسیون جوانان انجمن زرتشتیان کرمان برگزار می‌کند

کمیسیون جوانان انجمن زرتشتیان کرمان جشن مهرگان امسال را به گونه‌ی برخط (:لایو) در صفحه اینستاگرام امرداد برگزار می‌کن...

بارگذاری نوشتار بیشتر