لوگو امرداد

بنفشه شهریاری

نمایشگاه نقاشی «قانون اشا» شامل  نگارگری‌های بنفشه شهریاری هنرمند زرتشتی در حال برگزاری است. این نمایشگاه از سوم تا ن...

نمایشگاه نقاشیِ بنفشه شهریاری، هنرمند زرتشتی در آتشکده‌ی کرمان برپا شده و چشم‌به راه هنردوستان است. این نمایشگاه تا 9...

نمایشگاه نقاشیِ بنفشه شهریاری، هنرمند زرتشتی در خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان برپا شده است. این نمایشگاه از 1...

بارگذاری نوشتار بیشتر