تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

تخت جمشید

پیداشدن اسکلت‌های انسانی در تخت‌جمشید و گمانه‌‌زنی‌های تاریخی

شاید پای اسکندر مقدونی در میان باشد

کشف اسکلت‌های انسانی و جانوری توان افزایش ظرفیت‌های تازه‌ای را در سایت جهانی تخت‌جمشید فراهم می‌آورد که می‌تواند این…