لوگو امرداد

تمدن ایلامی

واکاوی کتاب «تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان»

واپسین روزهای فروردین‌ماه هر سال یادآور یورش دولت آشور به شهر شوش است. ۶۴۵سال پیش از میلاد در چنین روزهایی آشوربانی‌پ...

انجمن افراز برگزار کرد

تداوم باورها و تداعی نمادهای تمدن ایلام در جغرافیای تاریخی امروزین آن در نشست پژوهشی انجمن افراز بررسی شد. فرشید ...

بارگذاری نوشتار بیشتر