لوگو امرداد

تهران درسوگ سیاوشان

برای مردان آتش و عشق:

بدرود ای برادر جان بر کف و دلیر کاین‌سان گذشتی از زبانه‌ی آتش به راه عشق در روزگار فتنه و بی مهری و فریب ای...

بارگذاری نوشتار بیشتر