لوگو امرداد

ثبت جهانی

تالاب برم الوان شهرستان بهمئی در کنوانسیون رامسر ثبت جهانی شد. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد از ثبت جهان...

مدیر پرونده‌ی ثبت جهانی سده:

همایش بزرگ‌داشت ثبت جهانی سده، از سوی میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) و انجمن زرت...

الهام ملک‌زاده، هموند هیات علمی پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی در پاسداشت ثبت جهانی جشن سده:

پاسداشت ثبت جهانی جشن سده به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری خانه‌ی اندیش...

موبد اردشیر خورشیدیان در پاسداشت ثبت جهانی جشن سده:

پاسداشت ثبت جهانی جشن سده به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری خانه‌ی اندیش...

سردبیر هفته‌نامه‌ی امرداد در پاسداشت ثبت جهانی جشن سده:

پاسداشت ثبت جهانی جشن سده به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری خانه‌ی اندیش...

صفورا برومند، هموند هیات علمی پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی در پاسداشت ثبت جهانی جشن سده:

پاسداشت ثبت جهانی جشن سده به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری خانه‌ی اندیش...

مدیر پژوهشکده مردم‌شناسی در پاسداشت ثبت جهانی جشن سده:

پاسداشت ثبت جهانی جشن سده به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری خانه‌ی اندیش...

پاسداشت ثبت جهانی جشن سده به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری خانه‌ی اندیش...

به کوشش پژوهشگاه علوم انسانی، امرداد و خانه‌ی اندیشمندان

هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی پاسداشت ثبت جهانی‌...

هفته‌نامه‌ی امرداد و پژوهشکده‌ی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی آیین پاسداشت جهانی...

بارگذاری نوشتار بیشتر