لوگو امرداد

ثبت

یکم آبان‌ماه به‌عنوان روز «ابوالفضل بیهقی»، پدر نثر فارسی در سال‌نمای رسمی کشور نام‌گذاری شد. رییس اداره فرهنگ و ارشا...

نخستین سد دو قوسی ایران و جهان در سیاهه‌ی میراث صنعتی کشور ثبت شد. میراث فرهنگی البرز از ثبت سد امیرکبیر و ثبت ب...

چهار اثر ناملموس استان کردستان در تازه‌ترین نشست شورای ثبت میراث ناملموس (سوم تا ششم تیرماه)، در سرعین اردبیل ثب...

آیین رونمایی از سند ثبت جهانی «چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با موسیقی و روایتگری» در فهرست میراث فرهنگی ...

به خجستگی 22 امردادماه روزی بزرگ برای چوگان ایران

آیین رونمایی از سند ثبت جهانی «چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با موسیقی و روایتگری» در فهرست میراث فرهنگی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر