لوگو امرداد

حاجی آباد

رِخنه‌ی روز اَفزون لکه‌های تیره رنگ و اسیدی در سنگ نبشته‌ی شاهپوریکم ساسانی در اِشکَفت حاجی‌آباد مَرودشت، یادگار ساسا...

بارگذاری نوشتار بیشتر