لوگو امرداد

خانه مشیر دیوان

خانه‌های تاریخی ایران (5)

در میان خانه‌های تاریخی شهر سنندج، عمارت مشیردیوان ویژگی‌های مهرازی‌ای (:معماری) دارد که آن را نمایان و برجسته می‌ساز...

بارگذاری نوشتار بیشتر