لوگو امرداد

خانه وثوق

خانه‌های تاریخی ایران (13)

خانه‌های تاریخی گاه به ناگزیر دستخوش دگرگونی می‌شوند و بخش‌هایی از آن‌ها از میان می‌رود. خانه‌ی وثوق چنین سرنوشتی یاف...

بارگذاری نوشتار بیشتر