لوگو امرداد

خوردادگان

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) با همازوری همکیشان، خجسته جشن خوردادگان را در زیارتگاه پیر الیاس گرامی داشت...

زرتشتیان اصفهان به فرخنگی خوردادگان، زادروز زاده‌شدگان فصل بهار را جشن گرفتند. جشن خوردادگان همراه با جشن زادروز زاده...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) جشن خوردادگان را در نیایشگاه پیر الیاس برگزار کرد. روز خورداد امشاسپند هر م...

به‌فرخندگی خوردادگان آیین جشن‌خوانی همراه با سرایش آبزور نیایش یشت و سخنرانی جشن خوردادگان در رویه اینستاگرامی پویندگ...

زرتشتیان اصفهان خوردادگان را جشن گرفتند. جشن خوردادگان همراه با زادروز زاده‌شدگان فصل بهار پنج‌شنبه، چهارم ...

بارگذاری نوشتار بیشتر