لوگو امرداد

دره زبان مار

زیباترین دره‌های زیست‌بوم ایران (23)

ناشناختگی‌های کویر آن اندازه فراوان است که از دیدن هیچ چیز نباید شگفت‌زده شد. خودِ کویر شگفت‌آور است، چه رسد به پدیده...

بارگذاری نوشتار بیشتر