لوگو امرداد

روزهای ماه زرتشتی

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز پانزدهمین روز ماه امرداد د...

بارگذاری نوشتار بیشتر