لوگو امرداد

سرای سالمندان پوروچیستا

همزمان جشن زادروز جهاندیدگان برگزار شد

زادروز جهاندیدگان زاده‌شده در فصل پاییز و خجسته آیین شب چله، یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانی در مرکز سالمندان پوروچیس...

گزارش تصویری از

زاد روز جهاندیدگان فصل تابستان مرکز سالمندان پوروچیستا در «در مهر اله آباد» به میزبانی انجمن زرتشتیان اله...

جشن زادروز جهان‌دیدگان زرتشتی زاده‌ی فصل تابستان در مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا برگزار شد. زادرو...

هم‌زمان با هفته‌ی جهانی سالمندان

زادروز جهان‌دیدگان زرتشتی باشگاه سالمندان پوروچیستا که در فصل تابستان زاده شده‌اند در مجل این موسسه جشن گرف...

مرکز جامع توان‌بخشی سالمندان «پوروچیستا» ششم مهرماه 1395 خورشیدی همزمان با روز جهانی سالمند و جشن مه...

بارگذاری نوشتار بیشتر