لوگو امرداد

فرهنگ مهر

مصطفی معین در نشست بزرگداشت فرهنگ مهر:

«فرهنگ مهر، متواضع و صادق بود. اعتمادبه‌نفس و استقلال رای داشت و در مورد خودش غُلو نمی‌کرد. من شهادت می‌دهم که دوره‌ی...

امروز شنبه 19 اسفندماه 1396 خورشیدی آیین پرسه‌ی روانشاد دکتر فرهنگ مهر برگزار شد. موبد فرهنگ فلاحتی آیین اوستاخو...

فرهنگ مهر، نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک و از  کنشگران هازمان زرتشتی ایران به شوند (:دلیل) بیماری در کالیفر...

بارگذاری نوشتار بیشتر