لوگو امرداد

قورخانه

 شهر تهران که تا حدود سه سده‌ی پیش قریه‌ی کوچکی در حاشیه ری بود، پس از گزینش پایتختی کشور و رویارویی ب...

بارگذاری نوشتار بیشتر