لوگو امرداد

ماهیار روانی

در نخستین سالگرد درگذشت جوان زرتشتی

خانواده و دوستداران انوشه‌روان ماهیار روانی به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت این جوان زرتشتی به بخش پژوهش بیماری‌های گو...

ماهیار فرزند جوان مهندس پرویز روانی، نماینده زرتشتیان در مجلس چهارم و پنجم درگذشت. خبری کوتاه و ناگوار. ماهیار 26 سال...

بارگذاری نوشتار بیشتر