لوگو امرداد

مجلس

پیشنهاد ممنوعیت کاندیداتوری افرادی که سه دوره‌ی متوالی نماینده مجلس بودند از سوی جمع کثیری از نمایندگانی که سابق...

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بودند را در انتخابات مجلس ممنوع ک...

موبدان زرتشتی، رییس‌جمهوری کشور را در مراسم تحلیف همراهی کردند. موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان تهران،...

با پیشنهاد نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس انجام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد اسفندیار اختیاری و بررسی لایحه برنامه ششم، ماده‌ی 34 این ماده را حذف ک...

بارگذاری نوشتار بیشتر