لوگو امرداد

مجلس

دکتر بهشید برخوردار از امروز هفتم خورداد 1403 به شکل رسمی نماینده زرتشتیان در مجلس دوازدهم شد. بعد از جای گرفتن هیات‌...

در آستانه‌ی آغاز به‌کار مجلس دوازدهم، فرصتی پیش آمده تا صدای شما به گوش نمایندگان برسد. اکنون زمان آن است که با مشارک...

پیشنهاد ممنوعیت کاندیداتوری افرادی که سه دوره‌ی متوالی نماینده مجلس بودند از سوی جمع کثیری از نمایندگانی که سابق...

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بودند را در انتخابات مجلس ممنوع ک...

موبدان زرتشتی، رییس‌جمهوری کشور را در مراسم تحلیف همراهی کردند. موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان تهران،...

با پیشنهاد نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس انجام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد اسفندیار اختیاری و بررسی لایحه برنامه ششم، ماده‌ی 34 این ماده را حذف ک...

بارگذاری نوشتار بیشتر