لوگو امرداد

موبد هومن فروهری

نوشته موبد هومن فروهری

آنچه در این نوشته می‌نویسم آن است که در اندیشه نیاکانم در کرمان و پرسش از بزرگان و مو سفیدان هازمان زرتشتی بوده است و...

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

موبد هومن فروهری در نخستین برنامه از دوره‌ی مجازی همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، پیرامون آموزش دین؛ گذشته، حال،...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد