لوگو امرداد

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران –مبارک

پیشکش لوح سپاس برای نمایشنامه «افسانه دختر بالدار»

نسرين‌ خنجری، هنرمند جوان زرتشتی، با پايان گرفتن هجدهمین جشنواره‌ی نمایش عروسكی تهران-مبارک، در ميان برگزیدگان بخش نم...

مانترا خسرویانی، هنرمند زرتشتی برگزیده‌ی بخش «کودک و مبارک» هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران–مبارک شناخته شد. هیات ...

بارگذاری نوشتار بیشتر