لوگو امرداد

هماورد

برگزیدگان نخستین دوره‌ی هماورد «شاهنامه و خانواده» ویژه‌ی خانواده‌های زرتشتی، معرفی شدند. کارگروه پویش و هماورد خانوا...

پس از برگزاری هماورد شاهنامه و خانواده، پویش زنده‌سازی سنت شاهنامه‌خوانیِ گروهی و خانوادگی، همچنان و تا پایان آذرماه ...

نخستین دوره‌ی هماورد «شاهنامه و خانواده» ویژه‌ی خانواده‌های زرتشتی، آدینه 17 آذرماه 1402 خورشیدی، در شهرهای تهران، شی...

ویدیوی سرفصل‌ها به روز رسانی شد

پویش زنده‌سازی سنت شاهنامه‌خوانی در خانواده‌های زرتشتی برگزار می‌شود. این پویش که به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد برپا می ...

سرفصل نوشتارهایی که از آن در پویش و هماورد شاهنامه و خانواده از کتاب شاهنامه‌ی کودک و نوجوان نوشته‌ی ناصر مودودی بهره...

هم راستا با هماورد شاهنامه و خانواده

در راستای برگزاری هماورد شاهنامه  و خانواده، پویش زنده‌سازی سنت شاهنامه‌خوانی در خانواده‌های زرتشتی برگزار می‌شود. آر...

نام‌نویسی برای پویش و هماورد «شاهنامه و خانواده» که از 15 شهریورماه آغاز شده بود، تا پایان مهرماه 1402 خورشیدی، تمدید...

15 تا 31 شهریورماه انجام می‌شود:

نام‌نویسی برای هماورد «شاهنامه و خانواده» از 15 شهریورماه 1402 برابر با ورهرام‌ایزد و شهریور آغاز می‌شود و تا 31 شهری...

بارگذاری نوشتار بیشتر