لوگو امرداد

پژوهشگر زرتشتی

دکتر محمود جعفری دهقی، فرنشین انجمن علمی ایران‌شناسی در حکمی دکتر کتایون نمیرانیان را به عنوان مدیر کارگروه «فرهنگ و ...

سرباز میهن سرگرد افلاتون نمیرانیان، پدر گرامی دکتر کتایون نمیرانیان، ‌پژوهشگر و نویسنده‌ی زرتشتی به هماروانان پیوست. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد