لوگو امرداد

چالدران

هم‌زمان با بزرگداشت حماسه چالدران، پیش همایش «صفویه و تشکیل دولت ملی در ایران» به همت هفته‌نامه...

در گرامی‌داشت حماسهی چالدران گفته شد

گرامی‌داشت حماسه چالدران باهمیاری نشریه وطن یولی، بنیاد فردوسی توسی، موسسه دیار کهن، مجمع خویی‌های استان ته...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد