تارنمای خبری امرداد

آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان کرج پیرامون برگزاری آیین گهنبار پایان سال

زرتشتیان کرج پیرو وَچَر انجمن موبدان تهران و برگزار نشدن گروهی آیین، در خانه‌ی خود به پیشواز واپسین گهنبار سال می‌روند.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان کرج، برای انجام گاهنبار پایان سال (چّهره همس پث میدیم گاه) پیرو وَچَر انجمن موبدان و برگزار نشدن گروهی آیین، همازور با دیگر موبدان یسناخوان در واج یشت در خانه‌ی خود به پیشواز واپسین گهنبار سال رفته و درون گهنبار را در ساعت ۵ بامداد روز یکشنبه 25 اسفندماه 1398 خورشیدی پس از نو کردن کشتی اجرا کرده و در ساعت 6:30 بامداد با سرزدن خورشید گهنبار را چّهره همس پث میدیم‌گاه را آغاز کرده و با خواندن ۱-آفرینگان گهنبار ۲-آفرینگان پنجه وه (بزرگ) ۳-کرده سروش ۴-همازور دهمان ۵-همازور فروردینگان ۶-همازور دهمان و برساد برای شادی هماروانان و افزونی همت و تندرستی و نیکفرجامی همه بهدینان و بسته کشتیان و نیکان و وهان ایران و وهان هفت کشور زمین (گیتی) و کوتاه شدن سایه‌‌ی شوم بیماری از این سرزمین اهورایی و گیتی را خواهان می‌شویم و از پروردگار توانا تندرستی و دیرزیوی را آرزو کنیم.
زرتشتیان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه را روزهای اهنود تا وهیشتوایش از ماه گاتابیو در گاهشمار زرتشتی برابر با 25 تا 29 اسفندماه خورشیدی برگزار می‌کنند.
ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید