لوگو امرداد

روز دوم بخش اوستاخوانی از نگاه دوربین

 بیست‌وچهارمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در روز دوم پنجشنبه نهم شهریورماه ۱۳۹۶ در بخش‌های اوستانخوانی و سخنرانی کلیدی ادامه یافت.

 

1

amordad WH

amordad WH5

%D8%A7%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C %D8%A7%D8%B2 %D8%B3%D9%85%D8%AA %DA%86%D9%BE %D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85 %D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF %D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86 %D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87 %D9%85%D8%A7%D9%87 %D8%AF%DB%8C%D8%B3 %D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C

اجرای موسیقی از سمت چپ بهنام جاوید شیرین رونده ماهدیس خسروی

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7 %D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

اوستاخوانی ساینا زندخاوری

0

amordad WH1

amordad WH3

amordad WH4

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86 %DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C

اوستاخوانی آیدین کیانی

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

اوستاخوانی شایان شش برادران

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%AF %D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

اوستاخوانی فربد لریان

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4 %D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اوستاخوانی کیارش شهریاری

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7 %D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C

اوستاخوانی آرمیتا مهرشاهی

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7 %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

اوستاخوانی مهتا مالی

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4 %D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اوستاخوانی نیایش نامداری

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%87%D9%88%D9%85%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%B1 %D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86

اوستاخوانی دادمهر زندیان

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%87%D9%88%D9%85%D9%86 %D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85 %D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C

اوستاخوانی پدرام نجمی

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%87%D9%88%D9%85%D9%86 %D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اوستاخوانی هومن آبیاری

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%87%D9%88%D9%85%D9%86 %D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7 %D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C

اوستاخوانی آریانا نجمی

%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C 2

داوران-اوستا-خوانی

%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87 %D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

داوران-مقاله-خوانی

%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86 %DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C

سخنران کلیدی، فرزانه گشتاسب

%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 %D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4 %DA%AF%D8%B1%DB%8C %D8%A7

سخنرانی توسعه پایدار گردشگری، رامتین شهرت

%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF %D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA %D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85 %D8%A7%D8%B2 %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C %D9%88 %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4 %D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF

ارایه مقاله بیایید سوشیانت شویم از فروزان ایرجی و مهرنوش موبد

%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87 %DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 %D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%B2 %D8%A2%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85 %D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7 %D9%88 %D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9 %D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86

ارایه مقاله یگانه‌پرستی در گاهان از آرشام باوفا و بابک نیکدین

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C %D8%A8%D9%87 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA %D9%88 %D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C %D8%A2%D9%86 %D8%A7%D8%B2 %D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C %D9%88 %D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8 %DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C

نگاهی به انسان شناسی اشوزرتشت و دلالت‌های تربیتی آن از پژمان مهرشاهی و سهراب کیانی

 

3

فرور از کاملیا ورشوی است.

0114

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-24