لوگو امرداد

انجمن زرتشتاین تهران

آگهی انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران برای واگذاری سرویس مدارس زرتشتی خود در منطقه‌های 6 و 12 آموزش و پرورش فراخوان مناقصه داد. متن ف...

گزارش هیات بازرسان سال مالی 99 در مجمع ارایه شد

ارایه گزارش بازرسان قانونی انجمن زرتشتیان تهران بخشی از دستور نشست مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان تهران بود. فرشا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد