لوگو امرداد

انجمن زرتشتاین تهران

انجمن زرتشتیان تهران، از طرح‌های فرهنگی در پیوند با هازمان زرتشتی و دین زرتشتی، بیشینه تا یک میلیارد ریال (100 میلیون...

آگهی انجمن زرتشتیان تهران

انجمن زرتشتیان تهران برای واگذاری سرویس مدارس زرتشتی خود در منطقه‌های 6 و 12 آموزش و پرورش فراخوان مناقصه داد. متن ف...

گزارش هیات بازرسان سال مالی 99 در مجمع ارایه شد

ارایه گزارش بازرسان قانونی انجمن زرتشتیان تهران بخشی از دستور نشست مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان تهران بود. فرشا...

بارگذاری نوشتار بیشتر