لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

گزارش تصویری از مجمع همگانی

مجمع همگانی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران با انتخاب هیات‌بازرسان همراه بود. مجمع همگانی ...

هيات‌مديره انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران با درج آگهی در روزنامه اطلاعات از برگزاری مجمع‌همگانی عادی ساليانه‌ی...

هیات‌رییسه گردش سیزدهم انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران با برگزاری انتخابات داخلی برگزیده شد. با تایید وزارت کشو...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه را همراه با سپاسداری از نودانشجویان برگزار کرد. آ...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، همزمان با برگزاری آیین گهنبار میدیاریم‌گاه از نودانشجویان هموند این انجمن سپاس...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی میدیاریم‌گاه به نامگانه‌ی هماروانان بامداد و پسین دی به‌آذر روز در خانه نرگس برگزار...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین گهنبار ایاثرم گاه را همراه با نکوداشت نیک‌اندیشان یاریگر برگزار کرد. با کا...

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن تفت و توابع مقیم تهران، پسین چهارشنبه 29 تیرماه با انتخاب باززرسان همراه بود....

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران نخستین چَهره‌ی گهنبار سال را برخط برگزار کرد. آیین گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم (میا...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران با انتشار آگهی از آغاز نام‌نویسی فوتبال دختران و پسران آرمان تفت و توابع و از س...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد